Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOXYTOYS", reģistrācijas numurs: 53603088051, juridiskā adrese: Jelgava, Meiju ceļš 2, LV-3007 (turpmāk – FOXYTOYS) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. 
Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. 
Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

1. FOXYTOYS apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
• normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
• saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
• likumīgās interesēs - lai realizētu no FOXYTOYS un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas FOXYTOYS likumīgās intereses.

2. FOXYTOYS likumīgās intereses ir:
• veikt komercdarbību;
• pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
• nodrošināt līguma saistību izpildi;
• saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
• analizēt FOXYTOYS mājaslapas darbību;
• administrēt FOXYTOYS Klienta kontu;
• reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
• nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
• novērst krāpniecību;
• administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
• informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrādes nolūki

3. FOXYTOYS apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
•  klienta identificēšanai;
•  līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
•  preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
•  preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
•  klientu apkalpošanai;
•  iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
•  norēķinu administrēšanai; 
•  mājas lapas darbības uzlabošanai.

Personas datu apstrāde

4. FOXYTOYS apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai FOXYTOYS var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, FOXYTOYS sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par FOXYTOYS datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un FOXYTOYS ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

6. FOXYTOYS sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei FOXYTOYS uzdevumā.

7.Mēs apstrādājam klientu personas datus:

• Kad Jūs ievadāt savus personas datus (t.sk. vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, telefona nr., e-pasta adresi) interneta vietnē www.foxytoys.lv,vai foxytoys.lv veikalā klātienē

• Kad Jūs izmantojat www.foxytoys.lv mājas lapu no Jūsu lietotāja konta vai sīkdatņu izmantošanas laikā;

• Veicot pirkumu vai noformējot pasūtījumu Interneta veikalā vai veikalā klātienē, iesniedzot savus personas datus vai, kad tiek saglabāti dati par Klienta interesēm; (atsevišķos gadījumos, Foxytoys var palūgt Jūs brīvprātīgi iedot savus personas datus, t.sk. vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona nr.).

• Kad Jūs iesniedzat datus, lai noformētu līzingu.

8. FOXYTOYS neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);

• ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos FOXYTOYS likumīgo interešu aizsardzībai.

• Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma kevin.eu, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam KEVIN UAB

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

• kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā FOXYTOYS vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

• kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

9. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota www.foxytoys.lv , sadaļā “Mani dati”, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai.

10. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi FOXYTOYS). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.foxytoys.lv mājas lapā, zvanot uz +37123222266 vai klātienē FOXYTOYS veikala

11. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

12. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā

13. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi.

14. FOXYTOYS veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

15. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi FOXYTOYS veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).

16. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par FOXYTOYS veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

17. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.foxytoys.lv mājas lapā, sadaļā “Mani dati”, zvanot uz +371 23222266 vai klātienē FOXYTOYS veikala

18. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

19. FOXYTOYS pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde(angl. cookies)

20. FOXYTOYS.LV jūsu datorā var ierakstīt sīkdatnes (angl. cookies). Sīkdatne – maza datu kopa, kas tiek izmantota, lai vāktu noteiktu informāciju par jūsu datoru. Piemēram, vai bieži apmeklējat mūsu mājaslapu, ko darāt, kad esat ienācis tajā. Datu kopās nav personiskas informācijas, bet, ja sniedzat šādu informāciju mums, piemēram, reģistrējoties mūsu mājaslapā, var būt norāde uz informāciju, kas atrodas datu kopā. Jūs varat atļaut ierakstīt sīkdatnes vai attiekties no tām. Vairums interneta pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes, bet varat mainīt sava pārlūka iestatījumus, ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes vai saņemt brīdinājumu, pirms tās tiek ierakstītas. Izlasiet sava pārlūka instrukcijas vai uzziniet vairāk par šīm funkcijām. Ja izvēlēsieties nepieņemt sīkdatnes, iespējams, nevarēsiet izmantot šīs vai citas mājaslapas interaktīvās īpašības.

21. FOXYTOYS mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko FOXYTOYS nenes atbildību.

Citi noteikumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@foxytoys.lv.
Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

Sekot mums Facebook